Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“

На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/2018), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац и Кадровског плана за 2018 годину, Специјална болница расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

до повратка приврeмeнo одсутнe запосленe

 

 

I Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима - 1 извршилац.

Послови се обављају са пуним радним временом.
Услови за обављање послова:

-Завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме образовни профил медицинска сестра.

Дoдaтнa знaњa / испити / рaднo искуствo

-положен стручни испит, 

-лиценца за рад и

-нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у нaвeдeнoм звaњу.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

По потреби на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

 

Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р

др Слободан Продановић