Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Извод из Правилника

Струковна медицинска сестра                                                 

Струковна медицинска сестра-васпитач

Организатор здравствене неге

Дипломирани организатор здравствене неге

Дипломирана медицинска сестра

 

-здравствена нега у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- здравствена нега у служби за пријем и збрињавање хитних стања - 4 недеље

- здравствена нега у интензивној терапији - 4 недеље

-здравствена нега у психијатрији - 3 недеље

- здравствена нега у хирургији - 3 недеље

- здравствена нега у интерној медицини - 3 недеље

Струковна медицинска сестра бабица

 

-здравствену негу у примарној здравственој заштити – 9 недеља;

- здравствену негу у стационарним здравственим установама 17недеља

Дипломирани терапеут рехабилитације

Диломирани физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

 

-физикалну терапију - 6 недеље

-кинезитерапију у области трауматологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области педијатрије - 4 недеље

-кинезитерапију у области неурологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области интерне медицине -4 недеље

-кинезитерапија у области пулмологије - 4 недеље

Струковни радни терапеут

 

-рад у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- рад у стационарној здр. установи - 17 недеља

Фармацеут (180 еспб)

Дипломирани фармацеут(240 еспб)

Струковни фармацеут(180 еспб)

-рад у апотеци - 14 недеља;

-рад у болничкој апотеци - 4 недеље;

-рад у галенској лабораторији -8 недеља

Струковни нутрициониста дијететичар

-исхрану здравих људи - 13 недеља

-исхрану болесних људи - 13 недеља.

Струковни медицински радиолог

-рад у радиолошкој дијагностици и магнетној резонанци - 17 недеља;

-рад у радиолошкој терапији - 5 недеља;

-рад у нуклеарној медицини - 4 недеље

Струковни санитарно-еколошки инжењер

-хигијену и хуману екологију - 4 недеље;

-унапређење исхране - 2 недеље;

-дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - 2 недеље;

-контролу и превенцију болести - 7 недеља;

-социјалну медицину - 3 недеље;

-лабораторијску делатност - 2 недеље;

-санитарно-хигијенских услова у радној средини - 6 недеља

Струковни медицинско лабораторијски технолог

-биохемијске лабораторије - 8 недеља;

-хематолошке лабораторије - 8 недеља;

-трансфузијске медицине - 2 недеље;

-патохистологије - 2 недеље;

-имунохемије - 2 недеље;

-микробиолошке лабораторије - 4 недеље.

Струковни зубни протетичар

 

-мобилну протетику- 9 недеља;

- фиксну протетику- 9 недеља;

- ортодонтске апарате - 4 недеље;

- максилофацијалну протетику - 4 недеље;

Орални хигијеничар

- дечје и превентивне стоматологије- 4 недеље;

- болести зуба- 4 недеље;

-пародонтологије и оралне медицине- 6 недеља;

-оралне хирургије- 4 недеље;

-стоматолошке протетике- 4 недеље;

-ортопедије вилица- 4 недеље

Струковни козметичар естетичар

 

-дерматологија - 8 недеља

-здравствена нега у хирургији - 6 недељa 

- физикална терапија - 6 недељa

-саветовалиште за младе - 2 недеље

-унапређење исхране - 4 недеље.

Струковни инструментар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у ендоскопској операционој сали- 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља.

Струковни анестетичар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у интензивној терапији - 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља

Медицинску сестру – техничара

Педијатријску сестру

Гинеколошко-акушерску сестру

Медицинску сестру васпитача

-дому здравља - 13 недеља;

- стационарној здравственој установи - 13 недеља.

Санитарно-еколошког техничара

обухвата приправнички стаж у заводу за јавно здравље - 26 недеља.

Физиотерапеутског техничара

у служби за физикалну медицину и рехабилитацију - 26 недеља.

Лабораторијског техничара

-клиничко-биохемијској лабораторији - 9 недеља;

- хематологији -  9 недеља;

- у микробиолошкој лабораторији - 8 недеља

Фармацеутског техничара

- апотеци - 13 недеља;

- болничкој апотеци - 5 недеље;

- галенској лабораторији - 8 недеља

Стоматолошку сестру – техничара

-превентивне и дечје стоматологија - 8 недеља;

- болести зуба - 5 недеље;

- парадонтологији и болестима уста -  4 недеље;

- оралне хирургије - 5 недеље;

- стоматолошке протетике - 4 недеље;

Зубног техничара

 

- фиксну протетику -  11 недеља;

- мобилну протетику - 11 недеља;

- ортодонске апарате - 4 недеље

Козметичког техничара

у служби за дерматологију- 26 недеља

 

 

Поступак за пријаву полагања стручног испита за:

- здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године;

- здравствене раднике са стеченим средњим образовањем.

Пријаве за полагање стручног испита  за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем  врше се до 15 у  месецу  за полагање у наредном месецу.

Листа кандидата горе наведене здравствене раднике објављује се 25. у месецу

Референти за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Илијана Тешић

Ана Матић

тел: 011/2656-477

Радно време са странкама од 12 до 14 часова.

За информације о неурученој и враћеној пошти, обратити се Писарници Министарства здравља

Тел: 011/363-1088.


Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

Стручни испити се организују и полажу сваког месеца, у просторијама Министарства здравља, Немањина бр. 22-26, Београд.

 

Образац пријаве за стручни испит

Списак за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем ЗА МАЈ МЕСЕЦ

Стручни испити за мајски рок за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре

 

 

III УЗ ОБРАЗАЦ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

  • Попуњен и оверен оригинал стажерске књижице
  • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
  • Доказ о уплати републичке административне таксе:
  • Износ 8.990,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
  • Износ 200,00 дин, уплаћен на на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број: 97 50-016, сврха: трошкови републичке административне таксе, прималац: Буџет Републике Србије.
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).

 

На испит понети лични документ са сликом, ради идентификације кандидата!

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Распоред полагања стручних испита са списковима пријављених кандидата објављује се на сајту Министарства здравља.

 

Потребна литература за:

  • општи део стручног испита у области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
  • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравстено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима

 ____________________________________________________________________________

Уз захтев за издавање копије Плана и програма приправничког стажа, потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје копија Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 310,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.

 

Наведена такса од 310,00 динара уплаћује се на напред наведени рачун примаоца и уз захтев за признавање стажа обављеног у иностранству, уз који се прилаже и оверена фотокопија дипломе и нострификације дипломе, односно признавања стране високошколске исправе, у складу са законом.

Стручни испит који је положен у другој држави не признаје се у Републици Србији.

Здравственим радницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може, на њихов захтев, признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са Законом о здравственој заштити (,,Службени гласник РС“, број 25/19) и подзаконским актом којим се уређује обављање приправничког стажа.


Уз захтев за признавање приправничког стажа или дела стажа обављеног у иностранству, потребно је доставити:

  • план и програм приправничког стажа државе у којој је здравствени радник обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача
  • документ (потврду) о обављеном стажу у иностранству, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

За издавање копије Плана и програма приправничког стажа уз захтев потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје копија Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 310,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.

 

План и програм приправничког стажа за оралног хигијеничара са стеченим високим образовањем на студијама првог степена основних струковних студија и стеченим стручним звањем