Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

 

 

СА ПРЕСТАНКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ОРАГАНИЗОВАЋЕ  СТРУЧНЕ ИСПИТЕ  И ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ ЗА КОЈЕ У МАРТОВСКОМ И АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ТО НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ

струковна медицинска сестра-васпитач, дипломирани терапеут рехабилитације, диломирани физиотерапеут, струковни физиотерапеут, струковни радни терапеут, фармацеут, дипломирани фармацеут, струковни фармацеут, струковни нутрициониста дијететичар, струковни зубни протетичар, орални хигијеничар, струковни козметичар естетичар, струковни инструментар, струковни анестетичар, гинеколошко-акушерску сестру, медицинску сестру васпитача, физиотерапеутског техничара, фармацеутског техничара, стоматолошку сестру – техничара, зубног техничара, козметичког техничара )

 

 

 

 

Извод из Правилника

Струковна медицинска сестра                                                 

Струковна медицинска сестра-васпитач

Организатор здравствене неге

Дипломирани организатор здравствене неге

Дипломирана медицинска сестра

 

-здравствена нега у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- здравствена нега у служби за пријем и збрињавање хитних стања - 4 недеље

- здравствена нега у интензивној терапији - 4 недеље

-здравствена нега у психијатрији - 3 недеље

- здравствена нега у хирургији - 3 недеље

- здравствена нега у интерној медицини - 3 недеље

Струковна медицинска сестра бабица

 

-здравствену негу у примарној здравственој заштити – 9 недеља;

- здравствену негу у стационарним здравственим установама 17недеља

Дипломирани терапеут рехабилитације

Диломирани физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

 

-физикалну терапију - 6 недеље

-кинезитерапију у области трауматологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области педијатрије - 4 недеље

-кинезитерапију у области неурологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области интерне медицине -4 недеље

-кинезитерапија у области пулмологије - 4 недеље

Струковни радни терапеут

 

-рад у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- рад у стационарној здр. установи - 17 недеља

Фармацеут (180 еспб)

Дипломирани фармацеут(240 еспб)

Струковни фармацеут(180 еспб)

-рад у апотеци - 14 недеља;

-рад у болничкој апотеци - 4 недеље;

-рад у галенској лабораторији -8 недеља

Струковни нутрициониста дијететичар

-исхрану здравих људи - 13 недеља

-исхрану болесних људи - 13 недеља.

Струковни медицински радиолог

-рад у радиолошкој дијагностици и магнетној резонанци - 17 недеља;

-рад у радиолошкој терапији - 5 недеља;

-рад у нуклеарној медицини - 4 недеље

Струковни санитарно-еколошки инжењер

-хигијену и хуману екологију - 4 недеље;

-унапређење исхране - 2 недеље;

-дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - 2 недеље;

-контролу и превенцију болести - 7 недеља;

-социјалну медицину - 3 недеље;

-лабораторијску делатност - 2 недеље;

-санитарно-хигијенских услова у радној средини - 6 недеља

Струковни медицинско лабораторијски технолог

-биохемијске лабораторије - 8 недеља;

-хематолошке лабораторије - 8 недеља;

-трансфузијске медицине - 2 недеље;

-патохистологије - 2 недеље;

-имунохемије - 2 недеље;

-микробиолошке лабораторије - 4 недеље.

Струковни зубни протетичар

 

-мобилну протетику- 9 недеља;

- фиксну протетику- 9 недеља;

- ортодонтске апарате - 4 недеље;

- максилофацијалну протетику - 4 недеље;

Орални хигијеничар

- дечје и превентивне стоматологије- 4 недеље;

- болести зуба- 4 недеље;

-пародонтологије и оралне медицине- 6 недеља;

-оралне хирургије- 4 недеље;

-стоматолошке протетике- 4 недеље;

-ортопедије вилица- 4 недеље

Струковни козметичар естетичар

 

-дерматологија - 8 недеља

-здравствена нега у хирургији - 6 недељa 

- физикална терапија - 6 недељa

-саветовалиште за младе - 2 недеље

-унапређење исхране - 4 недеље.

Струковни инструментар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у ендоскопској операционој сали- 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља.

Струковни анестетичар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у интензивној терапији - 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља

Медицинску сестру – техничара

Педијатријску сестру

Гинеколошко-акушерску сестру

Медицинску сестру васпитача

-дому здравља - 13 недеља;

- стационарној здравственој установи - 13 недеља.

Санитарно-еколошког техничара

обухвата приправнички стаж у заводу за јавно здравље - 26 недеља.

Физиотерапеутског техничара

у служби за физикалну медицину и рехабилитацију - 26 недеља.

Лабораторијског техничара

-клиничко-биохемијској лабораторији - 9 недеља;

- хематологији -  9 недеља;

- у микробиолошкој лабораторији - 8 недеља

Фармацеутског техничара

- апотеци - 13 недеља;

- болничкој апотеци - 5 недеље;

- галенској лабораторији - 8 недеља

Стоматолошку сестру – техничара

-превентивне и дечје стоматологија - 8 недеља;

- болести зуба - 5 недеље;

- парадонтологији и болестима уста -  4 недеље;

- оралне хирургије - 5 недеље;

- стоматолошке протетике - 4 недеље;

Зубног техничара

 

- фиксну протетику -  11 недеља;

- мобилну протетику - 11 недеља;

- ортодонске апарате - 4 недеље

Козметичког техничара

у служби за дерматологију- 26 недеља

 

Поступак за пријаву полагања стручног испита за:

- здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године;

- здравствене раднике са стеченим средњим образовањем.

Пријаве за полагање стручног испита  за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем  врше се до попуне места.

Распоред полагања са списком кандидата који су испунили услов за полагање стручног испита објављује се 25. у месецу на интернет страни Министарства здравља

Референти за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Илијана Тешић

Ана Матић

 

За све информације можете се обратити путем електронске адресе strucni.ispiti@zdravlje.gov.rs


Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

Стручни испити се организују и полажу сваког месеца, у просторијама Министарства здравља, Немањина бр. 22-26, Београд.

 

III УЗ ОБРАЗАЦ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

  • Оригинал или оверена копија стажерске књижице, уредно попуњена
  • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
  • Доказ о уплати републичке административне таксе:
  • Износ 8.990,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
  • Износ 200,00 дин, уплаћен на на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број: 97 50-016, сврха: трошкови републичке административне таксе, прималац: Буџет Републике Србије.
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).
  • За здравствену установу у приватној својини  доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности ( Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).

 

На испит понети лични документ са сликом, ради идентификације кандидата!

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Распоред полагања стручних испита са списковима пријављених кандидата објављује се на сајту Министарства здравља.

 

Стручни испит је у писменој форми:

  • општи део стручног испита у области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
  • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравстено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима
  • Посебан део (стручан)

 ____________________________________________________________________________

Здравствени радници  којима је након положеног стручног испита  потребан Плана и програма приправничког стажа, уз захтев за издавање документа потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 320,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.