Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

 

 

У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ОРАГАНИЗУЈЕ СТРУЧНЕ ИСПИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ ЗА ЧИЈИМ РАДОМ СЕ МОЖЕ УКАЗАТИ НЕПОСРЕДНА ПОТРЕБА У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

( струковна медицинска сестра , организатор здравствене неге, дипломирани организатор здравствене неге, дипломирана медицинска сестра, струковни медицински радиолог, струковни медицинско лабораторијски технолог, струковни санитарно-еколошки инжењер, медицинска сестра-техничара, педијатријска сестра, санитарно-еколошког техничар и  лабораторијски техничара )

 

ЗА СВЕ ОСТАЛЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОФИЛЕ ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У СКЛАДУ СА ОКОЛНОСТИМА

КАДИДАТИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ УРЕДАН ЗАХТЕВ И ИСПУНИЛИ УСЛОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ РОКУ БИЋЕ КОНТАКТИРАНИ НА ТЕЛЕФОНЕ КОЈЕ СУ НАВЕЛИ У ПРИЈАВАМА

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА СУ ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРТВА ЗДРАВЉА У ОВОМ ТРЕНУТКУ ФОКУСИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА МОЛИМО КАНДИДАТЕ ДА СТРПЉИВО САЧЕКАЈУ ПОЗИВ ИЗ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

 

 

 

 

 

Извод из Правилника

Струковна медицинска сестра                                                 

Струковна медицинска сестра-васпитач

Организатор здравствене неге

Дипломирани организатор здравствене неге

Дипломирана медицинска сестра

 

-здравствена нега у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- здравствена нега у служби за пријем и збрињавање хитних стања - 4 недеље

- здравствена нега у интензивној терапији - 4 недеље

-здравствена нега у психијатрији - 3 недеље

- здравствена нега у хирургији - 3 недеље

- здравствена нега у интерној медицини - 3 недеље

Струковна медицинска сестра бабица

 

-здравствену негу у примарној здравственој заштити – 9 недеља;

- здравствену негу у стационарним здравственим установама 17недеља

Дипломирани терапеут рехабилитације

Диломирани физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

 

-физикалну терапију - 6 недеље

-кинезитерапију у области трауматологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области педијатрије - 4 недеље

-кинезитерапију у области неурологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области интерне медицине -4 недеље

-кинезитерапија у области пулмологије - 4 недеље

Струковни радни терапеут

 

-рад у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- рад у стационарној здр. установи - 17 недеља

Фармацеут (180 еспб)

Дипломирани фармацеут(240 еспб)

Струковни фармацеут(180 еспб)

-рад у апотеци - 14 недеља;

-рад у болничкој апотеци - 4 недеље;

-рад у галенској лабораторији -8 недеља

Струковни нутрициониста дијететичар

-исхрану здравих људи - 13 недеља

-исхрану болесних људи - 13 недеља.

Струковни медицински радиолог

-рад у радиолошкој дијагностици и магнетној резонанци - 17 недеља;

-рад у радиолошкој терапији - 5 недеља;

-рад у нуклеарној медицини - 4 недеље

Струковни санитарно-еколошки инжењер

-хигијену и хуману екологију - 4 недеље;

-унапређење исхране - 2 недеље;

-дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - 2 недеље;

-контролу и превенцију болести - 7 недеља;

-социјалну медицину - 3 недеље;

-лабораторијску делатност - 2 недеље;

-санитарно-хигијенских услова у радној средини - 6 недеља

Струковни медицинско лабораторијски технолог

-биохемијске лабораторије - 8 недеља;

-хематолошке лабораторије - 8 недеља;

-трансфузијске медицине - 2 недеље;

-патохистологије - 2 недеље;

-имунохемије - 2 недеље;

-микробиолошке лабораторије - 4 недеље.

Струковни зубни протетичар

 

-мобилну протетику- 9 недеља;

- фиксну протетику- 9 недеља;

- ортодонтске апарате - 4 недеље;

- максилофацијалну протетику - 4 недеље;

Орални хигијеничар

- дечје и превентивне стоматологије- 4 недеље;

- болести зуба- 4 недеље;

-пародонтологије и оралне медицине- 6 недеља;

-оралне хирургије- 4 недеље;

-стоматолошке протетике- 4 недеље;

-ортопедије вилица- 4 недеље

Струковни козметичар естетичар

 

-дерматологија - 8 недеља

-здравствена нега у хирургији - 6 недељa 

- физикална терапија - 6 недељa

-саветовалиште за младе - 2 недеље

-унапређење исхране - 4 недеље.

Струковни инструментар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у ендоскопској операционој сали- 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља.

Струковни анестетичар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у интензивној терапији - 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља

Медицинску сестру – техничара

Педијатријску сестру

Гинеколошко-акушерску сестру

Медицинску сестру васпитача

-дому здравља - 13 недеља;

- стационарној здравственој установи - 13 недеља.

Санитарно-еколошког техничара

обухвата приправнички стаж у заводу за јавно здравље - 26 недеља.

Физиотерапеутског техничара

у служби за физикалну медицину и рехабилитацију - 26 недеља.

Лабораторијског техничара

-клиничко-биохемијској лабораторији - 9 недеља;

- хематологији -  9 недеља;

- у микробиолошкој лабораторији - 8 недеља

Фармацеутског техничара

- апотеци - 13 недеља;

- болничкој апотеци - 5 недеље;

- галенској лабораторији - 8 недеља

Стоматолошку сестру – техничара

-превентивне и дечје стоматологија - 8 недеља;

- болести зуба - 5 недеље;

- парадонтологији и болестима уста -  4 недеље;

- оралне хирургије - 5 недеље;

- стоматолошке протетике - 4 недеље;

Зубног техничара

 

- фиксну протетику -  11 недеља;

- мобилну протетику - 11 недеља;

- ортодонске апарате - 4 недеље

Козметичког техничара

у служби за дерматологију- 26 недеља

 

Поступак за пријаву полагања стручног испита за:

- здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године;

- здравствене раднике са стеченим средњим образовањем.

Пријаве за полагање стручног испита  за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем  врше се до 10 у  месецу  за полагање у наредном месецу.

Распоред полагања са списком кандидата који су испунили услов за полагање стручног испита објављује се 25. у месецу на интернет страни Министарства здравља

Референти за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на  студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до четири године и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Илијана Тешић

Ана Матић

тел: 011/2656-477

Радно време са странкама од 12 до 14 часова.


Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

Стручни испити се организују и полажу сваког месеца, у просторијама Министарства здравља, Немањина бр. 22-26, Београд.

 

III УЗ ОБРАЗАЦ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

  • Стажерска књижица, уредно попуњена
  • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
  • Доказ о уплати републичке административне таксе:
  • Износ 8.990,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
  • Износ 200,00 дин, уплаћен на на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број: 97 50-016, сврха: трошкови републичке административне таксе, прималац: Буџет Републике Србије.
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).
  • За здравствену установу у приватној својини  доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности ( Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).

 

На испит понети лични документ са сликом, ради идентификације кандидата!

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Распоред полагања стручних испита са списковима пријављених кандидата објављује се на сајту Министарства здравља.

 

Стручни испит је у писменој форми:

  • општи део стручног испита у области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
  • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравстено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима
  • Посебан део (стручан)

 ____________________________________________________________________________

Здравствени радници  којима је након положеног стручног испита  потребан Плана и програма приправничког стажа, уз захтев за издавање документа потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 320,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.