Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

 

Извод из Правилника

Струковна медицинска сестра                                                 

Струковна медицинска сестра-васпитач

Организатор здравствене неге

Дипломирани организатор здравствене неге

Дипломирана медицинска сестра

 

-здравствена нега у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- здравствена нега у служби за пријем и збрињавање хитних стања - 4 недеље

- здравствена нега у интензивној терапији - 4 недеље

-здравствена нега у психијатрији - 3 недеље

- здравствена нега у хирургији - 3 недеље

- здравствена нега у интерној медицини - 3 недеље

Струковна медицинска сестра бабица

 

-здравствену негу у примарној здравственој заштити – 9 недеља;

- здравствену негу у стационарним здравственим установама 17недеља

Дипломирани терапеут рехабилитације

Диломирани физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

 

-физикалну терапију - 6 недеље

-кинезитерапију у области трауматологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области педијатрије - 4 недеље

-кинезитерапију у области неурологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области интерне медицине -4 недеље

-кинезитерапија у области пулмологије - 4 недеље

Струковни радни терапеут

 

-рад у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- рад у стационарној здр. установи - 17 недеља

Фармацеут (180 еспб)

Дипломирани фармацеут(240 еспб)

Струковни фармацеут(180 еспб)

-рад у апотеци - 14 недеља;

-рад у болничкој апотеци - 4 недеље;

-рад у галенској лабораторији -8 недеља

Струковни нутрициониста дијететичар

-исхрану здравих људи - 13 недеља

-исхрану болесних људи - 13 недеља.

Струковни медицински радиолог

-рад у радиолошкој дијагностици и магнетној резонанци - 17 недеља;

-рад у радиолошкој терапији - 5 недеља;

-рад у нуклеарној медицини - 4 недеље

Струковни санитарно-еколошки инжењер

-хигијену и хуману екологију - 4 недеље;

-унапређење исхране - 2 недеље;

-дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - 2 недеље;

-контролу и превенцију болести - 7 недеља;

-социјалну медицину - 3 недеље;

-лабораторијску делатност - 2 недеље;

-санитарно-хигијенских услова у радној средини - 6 недеља

Струковни медицинско лабораторијски технолог

-биохемијске лабораторије - 8 недеља;

-хематолошке лабораторије - 8 недеља;

-трансфузијске медицине - 2 недеље;

-патохистологије - 2 недеље;

-имунохемије - 2 недеље;

-микробиолошке лабораторије - 4 недеље.

Струковни зубни протетичар

 

-мобилну протетику- 9 недеља;

- фиксну протетику- 9 недеља;

- ортодонтске апарате - 4 недеље;

- максилофацијалну протетику - 4 недеље;

Орални хигијеничар

- дечје и превентивне стоматологије- 4 недеље;

- болести зуба- 4 недеље;

-пародонтологије и оралне медицине- 6 недеља;

-оралне хирургије- 4 недеље;

-стоматолошке протетике- 4 недеље;

-ортопедије вилица- 4 недеље

Струковни козметичар естетичар

 

-дерматологија - 8 недеља

-здравствена нега у хирургији - 6 недељa 

- физикална терапија - 6 недељa

-саветовалиште за младе - 2 недеље

-унапређење исхране - 4 недеље.

Струковни инструментар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у ендоскопској операционој сали- 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља.

Струковни анестетичар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у интензивној терапији - 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља

Медицинску сестру – техничара

Педијатријску сестру

Гинеколошко-акушерску сестру

Медицинску сестру васпитача

-дому здравља - 13 недеља;

- стационарној здравственој установи - 13 недеља.

Санитарно-еколошког техничара

обухвата приправнички стаж у заводу за јавно здравље - 26 недеља.

Физиотерапеутског техничара

у служби за физикалну медицину и рехабилитацију - 26 недеља.

Лабораторијског техничара

-клиничко-биохемијској лабораторији - 9 недеља;

- хематологији -  9 недеља;

- у микробиолошкој лабораторији - 8 недеља

Фармацеутског техничара

- апотеци - 13 недеља;

- болничкој апотеци - 5 недеље;

- галенској лабораторији - 8 недеља

Стоматолошку сестру – техничара

-превентивне и дечје стоматологија - 8 недеља;

- болести зуба - 5 недеље;

- парадонтологији и болестима уста -  4 недеље;

- оралне хирургије - 5 недеље;

- стоматолошке протетике - 4 недеље;

Зубног техничара

 

- фиксну протетику -  11 недеља;

- мобилну протетику - 11 недеља;

- ортодонске апарате - 4 недеље

Козметичког техничара

у служби за дерматологију- 26 недеља

 

Пријаве за полагање стручног испита  за горе наведене здравствене профиле   врше се до попуне места.

 

Распоред са списком кандидата који су испунили услов за полагање као и начин полагања стручног испита објављује се 25. у месецу на интернет страни Министарства здравља ( која се налази на крају ове интернет стране)


Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

Стручни испити се организују и полажу сваког месеца, а у складу са тенутном епидемиолошком ситуацијом. Испиту ће приступити само кандидати који су приликом пријаве доставили свој контакт телефон.

 

За све информације можете се обратити путем електронске адресе:

strucni.ispiti@zdravlje.gov.rs

  

ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ  СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

( од 1. јануара 2021. године биће прихватан само образац приправничке књижице који је саставни део Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника („Сл. гласник“ РС бр. 33/19) или оверена фотокопија)

 • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
 • Доказ о уплати републичке административне таксе:
 • Износ 9.340,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).
 • За здравствену установу у приватној својини  доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности ( Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).

 

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.


Стручни испит се састоји из :

 • општи део стручног испита у области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравствено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима
 • Посебан део (стручан)

 _________________________________________________________________________

ПЛАН И ПРОГРАМ СТАЖИРАЊА:

Уз захтев за издавање Плана и програма приправничког стажа, потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје копија Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања школовања/ студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 330,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.

 

 

ПРЕПИС УВЕРЕЊА:

Приликом издавања преписа Уверења, обавезно навести у молби колико траје школовање/студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 430,00 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .

 

 ПРИЗНАВАЊЕ СТАЖА:

 

Стручни испит који је положен у другој држави не признаје се у Републици Србији.

Здравственим радницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може, на њихов захтев, признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са Законом о здравственој заштити (,,Службени гласник РС“, број 25/19) и подзаконским актом којим се уређује обављање приправничког стажа.

 

Уз захтев за признавање приправничког стажа или дела стажа обављеног у иностранству, потребно је доставити:

 

 • план и програм приправничког стажа у држави у којој је здравствени радник обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача
 • документ (потврду) о обављеном стажу у иностранству, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.
 • оверена фотокопија дипломе
 • документ о нострификацији дипломе, односно признавања стране високошколске исправе, у складу са законом.
 • доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике Србије.