Стручни испити за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре

Извод из Правилника

Доктор медицине

- примарна здравствена заштита са организацијом здравственог система и актуелним законодавством - 13 недеља;

- педијатрија - 4 недеље;

- интерна медицина - 5 недеља;

- гинекологија и акушерство - 2 недеље;

- хирургија - 2 недеље.

Доктор денталне медицине/доктор стоматологије

-превентивна и дечја стоматологија - 4 недеље;

- ортопедија вилица - 2 недеље;

- болести зуба - 4 недеље;

- пародонтологија и орална медицина 4 недеље;

- стоматолошка протетика - 4 недеље;

- орална хирургија - 4 недеље;

- максилофацијална хирургија са хитном медицинском и стоматолошком помоћи - 4 недеље

Магистар фармације

- у апотекарској установи, апотеци дома здравља, односно апотеци као организационом делу здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите и апотеци приватној пракси - 22 недеље;

- у болничкој апотеци - 4 недеље.

Магистар фармације- медицински биохемичар

- медицинска биохемија - 15 недеља;

-  лабораторијска хематологија и хемостаза - 6 недеља;

- санитарна хемија - 2 недеље;

- токсиколошка хемија - 2 недеље;

- социјална медицина - 1 недеље.

 

Поступак за пријаву полагања стручног испита за:

- докторе медицине;

- докторе денталне медицине/докторе стоматологије;

- магистре фармације;

- магистре фармације -медицинске биохемичаре;

 

( од 1. јануара 2021. године биће прихватан само образац приправничке књижице који је саставни део Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника („Сл. гласник“ РС бр. 33/19)

 

 Пријаве за полагање стручног испита  за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре врше се до краја текућег месеца  за полагање у наредном месецу.

 Листа кандидата за горе наведене здравствене раднике објављује се 15. у месецу

Референт за стручне испите за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре

Ивана Попов Влаховић тел: 011/2132-470,

Радно време са странкама од 12 до 14 часова.

 

За информације о неурученој и враћеној пошти, обратити се Писарници Министарства здравља

Тел: 011/363-1088.


Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

Стручни испити се организују и полажу сваког месеца, у просторијама Министарства здравља, Немањина бр. 22-26, Београд.

 

 

III УЗ ОБРАЗАЦ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

 • Попуњен и оверен образац приправничке књижице
 • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
 • Доказ о уплати републичке административне таксе:
 • Износ 9.340,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).
 • За приватну праксу доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

 

На испит понети лични документ са сликом, ради идентификације кандидата!

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Распоред полагања стручних испита са списковима пријављених кандидата објављује се на сајту Министарства здравља.

 

Потребна литература за:

 • општи део стручног испита у области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравстено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима

 ____________________________________________________________________________

Уз захтев за издавање Плана и програма приправничког стажа, потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје копија Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 330,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.

 

Приликом издавања преписа Уверења, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 430 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .

 

Наведена такса од 320,00 динара уплаћује се на напред наведени рачун примаоца и уз захтев за признавање стажа обављеног у иностранству, уз који се прилаже и оверена фотокопија дипломе и нострификације дипломе, односно признавања стране високошколске исправе, у складу са законом.

Стручни испит који је положен у другој држави не признаје се у Републици Србији.


Здравственим радницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може, на њихов захтев, признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са Законом о здравственој заштити (,,Службени гласник РС“, број 25/19) и подзаконским актом којим се уређује обављање приправничког стажа.


Уз захтев за признавање приправничког стажа или дела стажа обављеног у иностранству, потребно је доставити:

 • план и програм приправничког стажа државе у којој је здравствени радник обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача
 • документ (потврду) о обављеном стажу у иностранству, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.
 • оверена фотокопија дипломе

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

За издавање Плана и програма приправничког стажа уз захтев потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје копија Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од 330,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.