Стручни испити за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре

Извод из Правилника

Доктор медицине

- примарна здравствена заштита са организацијом здравственог система и актуелним законодавством - 13 недеља;

- педијатрија - 4 недеље;

- интерна медицина - 5 недеља;

- гинекологија и акушерство - 2 недеље;

- хирургија - 2 недеље.

Доктор денталне медицине/доктор стоматологије

-превентивна и дечја стоматологија - 4 недеље;

- ортопедија вилица - 2 недеље;

- болести зуба - 4 недеље;

- пародонтологија и орална медицина 4 недеље;

- стоматолошка протетика - 4 недеље;

- орална хирургија - 4 недеље;

- максилофацијална хирургија са хитном медицинском и стоматолошком помоћи - 4 недеље

Магистар фармације

- у апотекарској установи, апотеци дома здравља, односно апотеци као организационом делу здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите и апотеци приватној пракси - 22 недеље;

- у болничкој апотеци - 4 недеље.

Магистар фармације- медицински биохемичар

- медицинска биохемија - 15 недеља;

-  лабораторијска хематологија и хемостаза - 6 недеља;

- санитарна хемија - 2 недеље;

- токсиколошка хемија - 2 недеље;

- социјална медицина - 1 недеље.

  

Пријаве за полагање стручног испита  за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре врше се до краја текућег месеца  за полагање у наредном месецу.

 

Листа кандидата за горе наведене здравствене раднике објављује се 10. у месецу

 

Референт за стручне испите за докторе медицине, докторе денталне медицине/докторе стоматологије, магистре фармације, магистре фармације -медицинске биохемичаре:

Ивана Попов Влаховић тел:

Радно време са странкама од 12 до 14 часова.

 
Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

III УЗ ОБРАЗАЦ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

  • Попуњен и оверен оригинал образац приправничке књижице
  • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
  • За кандидате који су диплому стекли у иностранству потребно је доставити оверену фотокопију решења о признавању стране школске исправе издату од Агенције за квалификације Републике Србије.
  • Доказ о уплати републичке административне таксе:
  • Износ 10.750,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).
  • За приватну праксу доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

 

На испит понети лични документ са сликом, ради идентификације кандидата!

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Распоред полагања стручних испита са списковима пријављених кандидата објављује се на сајту Министарства здравља.

 

Потребна литература за:

  • општи део стручног испита из области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
  • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравстено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима