Института за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/218) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 1158/1 од 17.05.2019. године, расписује се

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

I спремач/спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге до добијања сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем у радни однос извршиоца на наведене послове на неодређено време – jeдан извршилац.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове спремач/спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге: основно образовање.

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место спремач/спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

  • фотокопију о завршеној основној школи
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију уверења о држављанству
  • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
  • кратку биографију (молба – ЦВ).

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

      

     Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В. Д.  ДИРЕКТОРА   ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски