Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. ст. 1. т. 3) Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр 106/18), члана 24. Статута Завода  за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 1567 oд 20.05.2019. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

 

на радном месту: медицинска сестра/техничар у амбуланти – у Одељењу за превенцију ХИВ/СИДА, полно преносивих инфекција и ХЕ надзор, 1 извршилац, на период до 3 месеца

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

 

Стручна спрема / образовање

- средње образовање, медицинска школа, општи смер.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничарa;

- знање рада на рачунару.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

 

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом становања, контакт телефоном и по могућству електронском адресом

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми која се захтева огласом

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне   коморе  

- очитану личну карту

- извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)      

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља РС.

 

Пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за оглас за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише,  или се предају лично у архиви Завода на четвртом спрату сваког радног дана од 7,30 до 15,00 часова.

 

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

 

Неблаговоремене пријаве и пријаве које не садрже захтевану документацију неће бити узете у разматрање.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

 

Завод задржава право да расписани оглас из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

                                                                                                В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

                                                                                                     др Марија Обрадовић