Дом здрављa Тутин

В.Д.Директора Дома здравља Тутин, Улица Богољуба Чукића бр 12, Тутин, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Тутин“, Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Тутин“ и Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :

  1. Доктор медицине за рад у Здравственој станици Рибариће и приправност ван радног времена у здравственој станици Рибариће

1 извршилац, са пуним радним временом

  1. педијатријска сестра/техничар

1 извршилац, са пуним радним временом

 

  1. медицинска сестра/техничар

1 извршилац са пуним радним временом

 

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа :

 За доктора медицине

-завршен Медицински факултет

-положен стручни испит

лиценца

 

 За медицинску сестру техничара

- завршена Медицинска школа (IV степен стручне спреме)

-положен стручни испит

-лиценца

 

 

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - Фотокопију дипломе ,уверења о положеном стручном испиту и лиценце (оверене копије)

        -   Фотокопију /исчитану личну карту

  • Уверење о држављанству

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља  Тутин, ул. Боголјуба Чукића 12, Тутин, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијањa додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на Огласној табли Дома здравља Тутин од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

                                                                    в.д.директора Дома здравља Тутин

                                                                          др Шериф Хамзагић