Специјална болница „Свети Сава“

На основу Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, („Сл. Гласник РС, 106/2018), потребе за попуном на одређено време упражњеног радног места, шефа рачуноводства до добијања сагласности МЗРС, у складу са Кадровским планом Болнице за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, доносим

 

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односa

 

I

Један извршилац на одређено врем, до 31.12.2019. године, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  шеф рачуноводства, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

Високо образовање: (економске струке)

 

-        на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодовам по пропису који уређује

      високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-          на студијама у трајању од три године, по прооису  који је уређивао високо

        образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

-        средње образовање и радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу

      Уредбе;

-        знање рада на рачунару;

-        најмање пет година радног искуства на пословима са среднјим образовањем.

 

 

 

 

II

Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање Београд, у складу са законом.

III

Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

(Оглас ће бити објављен дана, 29.05.2019. године)

 

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић