Специјална болница „Свети Сава“

На основу Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, („Сл. Гласник РС, 106/2018), потребе за попуном на одређено време упражњеног радног места, шефа рачуноводства до добијања сагласности МЗРС, у складу са Кадровским планом Болнице за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, расписује се

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

I

Један извршилац на одређено време, до 31.12.2019. године, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  шеф рачуноводства, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

 

Високо образовање: (економске струке)

 

-        на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодовам по пропису који уређује

      високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-          на студијама у трајању од три године, по прооису  који је уређивао високо

        образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

-        средње образовање и радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу

      Уредбе;

-        знање рада на рачунару;

-        најмање пет година радног искуства на пословима са среднјим образовањем.

 

 

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић