Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава   број 112-2980/2019 од 26.03.2019.. године и дописа Министарства здравља број:112-01-383/2019-02  од 15.04.2019.године и  члана 7.и 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на неодређено време , са пуним радним временом

 

КОНОБАР-1 извршилац, са следећим описом посла:

уређује просторије за сервисирање, поставља столове и столњаке и прима потребан прибор за услуживање; сервира храну и пиће пацијентима у трпезарији а по потреби и на одељењима и гостима болнице;Води рачуна о правилном послуживању и опхођењу са болесницима,  радницима и гостима. Одржава чистоћу трпезарије,  и приручних кухиња на одељењима. Пере прибор за јело и одржава хигијену осталог инвентара. По налогу дијететичара обавља послове почетне припреме хране (помоћни кухињски послови ) и послове магационера.За свој рад одбовара конобару и дијететичару

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-Завршена средња угоститељска школа, смер конобар ,III степен стручности.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-Оверену фотокопију  дипломе  о завршеној средњој угоститељској школи, смер конобар,III степен стручности.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за конобара " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић