Дом здравља Нови Београд

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-383/2019-02 од 11.04.2019 године, у складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.106/2018)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 -Књиговођа -један извршилац

Услови: Завршена Средња економска школа, радно искуство у буџетском рачуновоству, што подразумева  поседовање и потпуно владање знањем из буџетског рачуноводства.

У поступку избора биће извршена провера знања из буџетског рачуноводства.

Радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци. 

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

                                                                                                                в.д. директора

                                                                                                          Др Божица Новаковић