Дом здравља Нови Београд

На основу сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. бр.112-01-1621/2017-02 од 21.02.2019.године и сагласности бр.112-01-46/2019-02 од 19.02.2019  године, у складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.106/18)

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

-Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-специјалиста   офталмолог, један извршилац на  неодређено време са пуним рдним временом и пробним радом од шест месеци;

Услови: Доктор медицине специјалиста офталмолог, стручни испит, положен специјалистички испит.

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

-Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу, два извршиоца на неодређено време са пуним рдним временом и пробним радом од шест месеци;

Услови: Доктор медицине специјалиста педијатар, стручни испит, положен специјалистички испит.

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

в.д. директора

Др Божица Новаковић