Дом здравља Нови Београд

У складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.106/18)

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

- Доктор медицине изабрани лекар за одрасле – три извршиоца на  одређено време, до три месеца.

Услови: Доктор медицине, стручни испит, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

- Доктор медицине за рад у Служби за здравствену заштиту деце и омладине - један извршилац на одређено време до три месеца,

Услови: Најмање 2 године радног искуства у педијатрији, доктор медицине,(може специјализант из области педијатрије) стручни испит.

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д. директора

Др Божица Новаковић