Градски завода за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-4270/2019 од 25.04.2019.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-2713/1 од 21.05.2019 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 Један (1) извршилац на радно место САНИТАРНИ/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР - за рад у Центру за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор, због повећаног обима посла у трајању до три месеца.

 

Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада; узима и узоркује биолошки и други материјал за лабораторијску дијагностику у Заводу и на терену; води евиденцију лица која подлежу обавези здравственог надзора; учествује у епидемиолошком извиђању и истраживању у ванредним ситуацијама; учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада; врши унос података у електронску базу података, одређује врсту прегледа и наплату; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу координатора техничара, главног техничара Центра и начелника Јединице.

 

 Услови:

            - Средње образовање медицинске струке;

            - стручни испит;

            - лиценца;

            - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

            - возач Б категорије;

            - познавање рада на рачунару.

 

  Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

  

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих      докумената:

  • диплому/уверење  о завршеној средњој медицинској школи;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
  • фотокопију возачке дозволе;
  • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић