Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године ,у складу са чланом 37, став 1 Закона о раду (Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17, 95/18 – др. пропис), као и одредбама чл. 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018),  Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време до 3 (три) месеца

са пуним радним временом

 

Правни сарадник, за потребе Одсека за људске ресурсе, Служба за правне, кадровске и административне послове  - 1 (један) извршилац.

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 3 (три) месеца са пуним радним временом на послове Правни сарадник, за потребе Одсека за људске ресурсе, Служба за правне, кадровске и административне послове  - 1 (један) извршилац.

 

 

Опис послова:

 

 • пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.; 
 • прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
 • врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
 • издаје одговарајуће потврде и уверења;
 • води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;
 • обавља административне послове из области имовинско - правних послова;
 • обавља административне послове у вези са кретањем предмета;
 • врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;
 • пружа подршку припреми и одржавању састанака;
 • прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
 • врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
 • учествује у припреми потврда и уверења;
 • учествује у припреми решења и налога;
 • учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа и процедури избора;
 • води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;
 • саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;
 • прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа;            
 • води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
 • припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.
 • учествује у изради и вођењу евиденција о свим пословима из области радних односа стручно, адекватно и у складу са Правилником;
 • пружа техничку и стручну подрушку у припреми појединачних аката, пре све из области радних односа;
 • прикупља, евидентира, распоређује и архивира документа и акте од значаја за Клинику;
 • евидентира и чува кадровску документацију и документацију везану за стручно усавршавање запослених;
 • учествује у припреми и изради извештаја о кадровима који се редовно подносе Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, Институту за јавно здравље Србије и другим надлежним институцијама и статистику података о запосленим у Клиници;
 • израђује све потребне одлуке и решења и друга акта везана за радни однос и радни стаж;
 • прукупљап податке за израду одговорајућих докумената и извештаја;
 • врши архивирање документације;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • учествује у обављању свих послова из области рада и радних односа;
 • заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;

учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;

 • учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење документације и евиденција;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • подноси редовне недељне извештаје непосредном руководиоцу;
 • доставља податке Служби за економско-финансијске послове у вези са вођењем и редовним ажурирањем података о свим запосленим и радно ангажованим на Клиници;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време до 3 (три) месеца са пуним радним временом на послове Правни сарадник, за потребе Одсека за људске ресурсе, Служба за правне, кадровске и административне послове  - 1 (један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

 • средња стручна спрема (IV степен стручне спреме)
 • знање рада на рачунару
 • пожељно радно искуство на одговарајућим  пословима као и искуство у раду на порталу централног регистра

 

III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРАВНОГ САРАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 3 ( ТРИ ) МЕСЕЦА  ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЕКА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ- 1 (један извршилац)“

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.