Дом здравља Рашка

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном помоћи, кућним лечењем и санитетским транспортом болесника и стоматологије.

 

Услови :

  1. - Завршен медицински факултет и положен стручни испит за звање доктора медицине, лиценца, /VII-1 степен, всс/

 

          Уз пријаву кандидати за заснивање радног односа подносе:

               - оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

              - оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

              - оверену фотокопију  лиценце,

              - потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене заштите након   

                положеног стручног испита,­

               - кратку  биографије.

 

     Пријаве се могу поднети у року од 8 дана по објављивању овог огласа у публикацији ,,Послови” и на огласној табли Националне службе  за запошљавање, на сајту Министарства здравља, огласној табли Дома здравља и то непосредно или на адресу Дома здравља Рашка  ул. др Јовановића бр. 4. 36350 Рашка.

 

Избор између пријављених кандидата  извршиће се у складу са законом и Посебним

колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

 

Оглас саставио

 Реф.за правне, кадров. и админ. послове

 Драгана  Вуковић

 

 

 Прaвно контролисао

Дипл. правник Бојан Јовановић  

 

в.д.  директор

др  Милисав Гаљак                                                    

 

Дом здравља Рашка