Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1095/2018-02 од 11.10.2018. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-9085/2018 од 26.09.2018. године,  члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 2566 од 17.05.2019. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

 Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећe раднo местo:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац,  у Служби за специјалистичке и консултативне прегледе, Одсек консултативних прегледа, Кабинет за офталмологију, Заједничке медицинске делатности

 

II

 Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. за доктора медицине су:
    - Висока стручна спрема (завршен Медицински факултет),

    - Положен стручни испит по завршеном Медицинском факултету.

   

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Лиценца или Решење о упису у Лекарску комору Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме.

 

IV

 Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд)
 • Оверену фотокопију дипломe, уверења о положеном стручном испиту
 • Лиценцу или Решење о упису у Лекарску комору Србије
 • Оверену фотокопија уверења о држављанству
 • Фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

         

VI

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

                                                                 

VII

 Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

Оглас објавити на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић