Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-383/2019-02 од 15.04.2019. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-2980/2019 од 26.03.2019. године,  члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 2570 од 17.05.2019. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици 1 извршилац, у Служби за радиолошку дијагностику, Заједничке медицинске делатности,
 2. Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби опште хирургије, Одељење минимално инвазивне и ендокрине хирургије, Клиника за хирургију,
 3. Медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 – 1 извршилац, у Служба кардиологије, Одељење интензивне терапије, Клинике за интерну медицину,
 4. Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији – 1 извршилац, у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања, Заједничке медицинске служе.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 овог Огласа за вишег радиолошког техничара у дијагностици су:

 • Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог,
 • Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Радно искуство.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2, 3. и 4. овог Огласа за медицинску сестру - техничара на осталим болничким одељењима, медицинску сестру-техничара у интензивној нези нивоа 2, медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији  су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер,
 • Положен стручни испит након завршене средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2, 3. и 4. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи – виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог (за подтачку 1),
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер (за подтачке 2, 3 и 4),
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе

(за подтачку 1),

 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе (за подтачке 2, 3 и 4),
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или

      фотокопија радне књижице) (за подтачку 1).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије,
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                               

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

                                                                                 

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

 

Оглас објавити на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић