Dom zdravlja Vladičin Han

       Na osnovu člana 7 do 9 PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Sl. glasnik RS br. 106/2018), Kadrovskog  plana  za Dom zdravlja Vladičin Han za 2018. godinu, br.112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. Izmene Kadrovskog plana Doma zdravlja Vladičin Han za 2018 godinu br. 112-01-200/2018-02 od 26.10.2018.godine i Izmena izmene  Kadrovskog plana Doma zdravlja Vladičin Han za 2018 godinu br. 112-01-200/2018-02 od 22.02.2019.godine i člana 23 Statuta Doma zdravlja Vladičin Han, Direktor  raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Jednog vozača sa punim radnim vremenom na odredjeno vreme u trajanju do 6 meseci.

 

    Uslovi:

         -  srednja  stručna sprema

         -  vozačka dozvola „B“ kategorije

 

            Opis poslova utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Vladičin Han.

 

     Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, overena fotokopija vozačke dozvole, overena fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu.
  • Kandidat koji bude izabran i sa kojim bude zaključen ugovor o radu naknadno dostavlja lekarsko uverenje za rad.
  • Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova za oglas (overene fotokopije) dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle bb, 17510 Vladičin Han  sa naznakom za pravnu službu.

 

      Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja RS odnosno kod Nacionalne službe za zapošljavanje Vladičin Han.

 

 

Dom zdravlja Vladičin Han

Direktor

Petrović Kristina