Градски завод за геронтологију

На основу члана 23 Статута Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање Београд и одлуке директора расписује се :

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на неодређено време  за радно место:

 

СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

 

УСЛОВИ:

 

Завршен медицински факултет , специјалиста физикалне медицине и рехабилитације ,положен стручни испит , положен специјалистички испит.

 

Радно искуство : три године и шест месеци  .

 

УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВИТИ :

 

1.Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

 

  1. Фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације

 

3.Фотокопија уверења у држављанству и извод из матичне књиге рођених

 

4.Фотокопија потврде о положеном стручном испиту

 

5.Фотокопију лиценце издате од надлежне лекарске коморе или решења о упису у лекарску комору

 

6.Фотокопија личне карте и здравствене картице

 

  1. Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ)

 

  1. Уверење да није покренут кривични поступак и да није под истрагом .

 

Пријаве слати лично или поштом на адресу Градски завод за геронтологију , Краља Милутина 52 ,11000 Београд са назнаком Пријава за конкурс за радно место Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације . Сва документа уз пријаву доставити у неовереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.

 

ДИРЕКТОР

Др сц. мед  Далибор Паспаљ