Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-4271/2019 од 25.априла 2019. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

IДоктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене у Служби за здравствену заштиту жена – 1 извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови: завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства, положен стручни испит, лиценца, сертификат о завршеној школи гинеколошке цитодијагностике (цитологије)

 

III – Опис: – организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; – ради у превентивним саветовалиштима; – организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;– обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; – прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; – даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, – спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; – обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; – планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеноj специјализацији
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Уверење о држављанству
  • Доказ о завршеној цитодијагностици

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                        

 

 

Дом здравља „Врачар“

Ул. Бојанска бр.16

11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(др мед спец. изабрани лекар за жене)