Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

На основу чл. 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и чл. 23. ст. 1. тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд,  и Одлуке в.д. директора Завода 02 бр. 718/2 од 21.05.2019. год. ,расписује                

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Виша козметичка сестра - техничар – 1 (један) извршилац, на одређено време, до повратка запослене са породиљског одсуства, за рад у Заводу.

Услови:

  • Високо образовање

-    на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), смер: Струковни естетичар-козметичар по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање 2 године, смер: Струковни естетичар – козметичар, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;

  • положен Стручни испит;
  • Лиценца;
  • најмање 6 месеци радног искуства у звању Више козметичке сестре-техничара.

 

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стучном испиту, фотокопију Лиценце и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  29.05.2019. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за Вишу козметичку сестру - техничара “.

Контакт телефон: 324-91-92.

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА,

Прим. др Александар Адамовић с.р.