Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

На основу чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), чл. 23. ст. 1. тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, и Одлуке  в.д. директора Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, 02 бр. 717, од 21.05.2019. год,  расписује се              

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Meдицинска сестра - техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац, на одређено време, до повратка запослене са трудничког, односно породиљског одсуства, за рад  у Заводу.

Услови:

  • Средње образовање, диплома Средње медицинске школе општег смера
  • Стручни испит;
  • Лиценца;
  • Најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара.

 

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стучном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  29.05.2019. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за Медицинску сестру - техничара“.

Контакт телефон: 3343-929; 3346-660.

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА,

Прим. др Александар Адамовић с.р.