Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 28.05.2019. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове Здравсвеног сарадника за хигијену и заштиту животне и радне средине. Извршилац један

 

Опис послова:

 • учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области буке – врши мерење буке и учествује у изради извештаја;
 • врши систематско мерење, оцењивање и/или прорачун индикатора буке – основних и додатних;
 • врши оцењивање основних индикатора буке: на основу прорачуна и на основу мерења;
 • врши оцењивање основних индикатора буке: у складу са стандардима SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2;
 • даје оцену буке;
 • учествује у изради стратешких карата буке и конфликтних карата буке;
 • по потреби потписује извештај о мерењу буке, као одговорно лице;
 • прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода и других вода;
 • учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;
 • обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине;
 • учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима;
 • извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду (бука, квалитет ваздуха, квалитет отпадних и других вода);
 • у својству саветника за комунални отпад организује и спроводи мере одлагања комуналног отпада;
 • учествује у изради стручних елабората;
 • сарађује са инспекцијским службама;
 • учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • високо образовање:
 • на студијама другог степена (мастер академске студије) – мастер аналитичар заштите животне средине, мастер физичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер заштите животне стредине или мастер инжењер машинства, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани физичар, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер заштите животне средине или дипломирани инжењер машинства по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • најмање три године радног искуства на пословима мерења буке;
 • познавање рада на рачунару.
 • положен возачки испит Б категорије;

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију личне карте, фотокопију возачке дозволе, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима здравственог сарадника за хигијену и заштиту животне и радне средине.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити поштом или лично на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила

Гаврила бр. 15

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко Ждрале