Завод за здравствену заштиту студената Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/2018), члана 8. Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш о потреби заснивања радног односа на одређено време, бр. 1372 од 27.05.2019. године а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године,  расписује се

ОГЛАС 

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог,  до повратка одсутног запосленог са боловања и то:

Руководилац правних, кадровских и административних послова, број  извршилаца 1.

Опис послова предвиђен  Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту студената Ниш:

-        организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;

-        развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова;

-        организује, координира и контролише извршење општих послова;

-        доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;

-        прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

-        обавља послове из области имовинско - правних послова;

-        прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;

-        контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању правних мера;

-        решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;

-        надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;

-        координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;

-        координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система интерних контрола;

-        анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;

-        учествује у раду комисија унутар Завода

-        врши остале послове по налогу непосредног руководиоца и Директора Завода

Услови за заснивање радног односа:

- Високо образовање:

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

         на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао  

         високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања-услови:

 

- знање рада на рачунару

- најмање пет година радног искуства

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Копију дипломе о стеченој стручној спреми
  • Очитану личну карту
  • Уверење о држављанству
  • Извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
  • Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
  • Доказ (потврда и сл) о траженом радном искуству из области правних послова

  

Лице које буде изабрано доставиће оверене фотокопије тражених докумената приликом заснивања радног односа

Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Са пријављеним кандидатима ће се обавити разговор.

Разговор ће обавити Комисија именована Одлуком Директора Завода. О термину и месту одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.

Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава о чему ће кандидати бити писмено обавештени.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул Катићева бр 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“
Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.

 

Завод за здравствену заштиту

студената Ниш

Д и р е к т о р

Др Радомир Пешић