Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 5558  од                      23.05.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

      

      ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима...................... 1 извршилац

 

     ОЈ Дом здравља Косјерић

  1. Медицинска сестра техничар у амбуланти .............................................................. 1 извршилац  

 

     ОЈ Дом здравља Прибој

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .......................... 1 извршилац

  

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењимаи медицинска сестра техничар у амбуланти –IV степен стручне спреме ,завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –I степен стручне спреме ,завршена основна школа ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић