Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 5561                  од   23.05.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

 

  • ОЈ Дом здравља Чајетина

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар .......................................................... 1 извршилац

 

  • ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији ...1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар - VII степен стручне спреме,завршен медицински  факултет  и положен стручни испит
  • За радно место медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији- IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем  факултету одн.школи
  • Оверену фотокопију стручног испита
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић