Завод за јавно здравље Пирот

На основу чл.7,8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гл.РС”, бр.106/18), Кадровског плана за Завод за јавно здравље Пирот за 2018 год.бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених на неодређено време и Одлуке в.д.директор-а ЗЗЈЗ  бр. 1473 од  22.05.2019.год., Завод за јавно здравље Пирот расписује

 

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време  у трајању од годину дана са пуним радним временом

* Техничара економско- финансијске струке - број извршилаца -1,

 

Радник се прима за рад у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове за радно место- шеф рачуноводства.

 

Услови за заснивање радног односа предвиђени су Правилником о организацији  и систематизацији послова  у ЗЗЈЗ Пирот бр.863/2 од 22.03.2018.год.и то:

Стручна спрема/образовање:

      *Високо образовање:

      -на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године;

      -на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

      

  Додатна знања/испити/радно искуство:

      -знање рада на рачунару;

      -најмање три година радног искуства на пословима са високим/вишим образовањем;

      -пожељно радно искуство на пословима буџетског рачуноводства, у трајању од најмање    девет  месеци.

 

*Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

 

-кратку биографију, адресу и контакт телефон

-оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

-оверену фотокопију доказа о завршеној школи

-потврду о дужини радног стажа-издату од стране послодавца  или оверену фотокопију  радне књижице

-потврда послодавца о радном искуству на пословима буџетског рачуноводства(уколико поседује)

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издаје Основни и Виши суд на чијем подручју кандидат има пребивалиште) -издато након објављивања огласа

 -уверење да кандидат није осуђиван(издаје МУП)-издато након објављивања огласа

 

Рок за подношење пријаве  је 8 дана од дана објављивања на огласној табли код Националне Службе за запошљавање. Оглас је потребно објавити и на сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Пирот, ул.Кеј б.б. са назнаком “Оглас за шефа рачуноводства”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду,  дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад(лекарско уверење).

 

            Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

В.Д.ДИРЕКТОР-а  

ЗАВОДА  ЗА  ЈАВНО  ЗДРАВЉЕ ПИРОТ

др Елизабета Алексић