Дом здравља Житиште

На основу члана 7. ст.1 тач.3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.106/2018)

 

ОГЛАС
за радно место

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

 

Број извршилаца :1 (један)
Врста радног односа:радни однос на одређено време – 3 месеца, због повећаног обима посла
Радно време: пуно 37 часова недељно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:

  1. Завршену средњу медицинску школу-смер зубни техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Да поседују лиценцу за рад или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
  1. Да је држављанин Републике Србије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопију дипломе о завршеној школи
  • Уверење о положеном стручном испиту.
  • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
  • Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор

Китареску др Дојнел