Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“ бр.106/2018), а у складу са Закључком 51 Број:112-4271/2019 од 25.04.2019 год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и овлашћења из члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”, в.д директора ДЗ расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

1.Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту-2 извршиоца:

 

Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Додатна знања / испити / радно искуство

Положен стручни испит;

-Важећа лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office и Windows окружење);

-Радно искуство:најмање шест месеци у звању доктора стоматологије

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце ;

-Фотокопију личне карте;

 

2.Стоматолошка сестра –техничар у Служби за стоматолошку здравствену заштиту-1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Завршена средња зуботехничка школа, смер стоматолошка сестра, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој Зуботехничкој, смер стоматолошка сестра;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

3.Медицинска сестра-техничар у  Служби  за здравствену заштиту одраслих (одељење кућног лечења)-1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Завршена средња медицинска школа

-  IV степен стручне спреме;

-Положен стручни испит;

-Лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office и Windows окружење);

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић”,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица