Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1441-1 од 15.05.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

 

Доктор медицине  у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола на Клиници за дечју хирургију

Опис посла:

-под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и осталих специјалиста Одељења

 обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника

 (пријем, клинички преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве

-прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које

 обрађује уз помоћ старијих лекара,

-учествује у обезбеђењу перманентне службе 

-обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоцу

-за свој рад одговоран је непосредног руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује високу стручну спрему VII-1 степен - завршен медицински факултет
  2. Положен стручни испит за звање доктора медицине
  3. Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Currиculum Vиtae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Једног (1) извршиоца на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

 

Физиотерапеут на Одељењу за медицинску рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Стационара Клинике за дечју хабилитацију и рехабилитацију

 

 

Опис посла:

- учествује у тимској обради  и  третману пацијената

- спроводи и планира кинезитерапијски третман на основу тестова мерења и функционалног статуса

- обучава пацијенте правилном постављању и коришћењу ортопедских и протетичких помагала

- обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца

- за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује вишу стручну спрему VI степен – смер физиотерапеут
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршенoj Вишој медицинској школи или Висока здравствена школа струковних студија

- Уверење о положеном стручном испиту

- Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Currиculum Vиtae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас – нагласити место за које се конкурише“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић