Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу Закључка   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање број 112-11582/2018 од 30.11.2018. године и дописа Министарства здравља број: 112-01-1436/2018-02 од 26.12.2018. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на   неодређено време, са пуним радним временом

 

За радно место: АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ  СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА-1 извршилац

Опис посла: Поставља и одржава интегрисани систем рачунарске мрежне опреме-сервера,рачунарских раднихстаница, мрежне опреме, каблова и радио веза.

Поправља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервера-оперативних система, система за обезбеђивање инфиормационо комуникационих сервиса-електронске поште,интернета и других.Поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступоа и коришћења информационих ресурса и сервиса, као и модела израда  резервних копија података.Учествује у изради пројектне документације.Тестира програмске целине по процесима.Подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске мреже –сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловсих веза.Инсталира и подешава , прати параметре рада и, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса-електронске поште, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда  резервних копија податка.

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-VI степен стручне спреме, инжењер информационих технологија или информатичар

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној вишој школи или  високој школи струковних студија,

VI степен стручне спреме, инжењер информационих технологија или информатичар

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за информатичара " или лично у просторијама Болнице.

 

 ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић