Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС” број 25/2019) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/2018), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, следећег кадра:

 1. Ватрогасац у Одсеку за БЗР, ППЗ и ПО, Службе за техничке и друге сличне послове - 2извршиоца,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

 • Средње обрaзовање,
 • положен испит за ватрогасце,
 • минимум 1 година радног искуства.

Опис послова:

 • обавља послове превентиве у заштити од пожара,
 • саставља извештаје о извршеној контроли објеката и имовине и лица и извештај подноси непосредном руководиоцу,
 • дужан је да познаје карактеристике и угроженост свих објеката Института, да их редовно обилази, посебно када нема запослених, да све уочене промене евидентира и да о истим извести одговорно лице за противпожарну заштиту, 
 • да опомене све запослене и друга лица која се налазе у Институту ако се не придржавају мера заштите од пожара или ако својим радом или понашањем могу да изазову пожар или експлозију или да на било који други начин угрозе запослене, објекте и простор Института,
 • да познаје распоред свих средстава за гашење пожара,
 • да врши визуелну контролу истих,
 • да познаје простор који је покривен дојавом пожара како би у што краћем временском року могао да интервенише у случају дојаве,
 • да спречи пушење или употребу отворене ватре тамо где је то забрањено,
 • да познаје распоред електричних разводних ормара као и начином искључења објеката са напона,
 • да познаје распоред хидрантских отвора и начин искључења воде у објектима,
 • да спречи употребу хидрантске опреме у друге сврхе сем за гашење пожара,
 • да дежура приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима за заваривање као и приликом претакања горива из аутоцистерни,
 • да сваку промену евидентира и уписује у књигу извештаја о чему извештава непосредног руководиоца,
 • дужан је да угаси почетни пожар уколико до њега дође ако при томе неће угрозити свој живот и живот људи у окружењу, ако не може да угаси почетни пожар, дужан је да позове ватрогасну јединицу и да да узбуну запосленима,
 • да учествује у спашавању и евакуацији људи и имовине,
 • обавља и послове обезбеђења: контролише улазак возила и лица у Институт, контролише излазак возила и лица из Института, проверава евиденцију долазака возила и лица у Институт и проверава евиденцију о изласцима возила и лица из Института,
 • води евиденцију о изласцима запослених из Института у радно време,
 • води евиденцију о уласцима запослених у Институт ван радног времена,
 • открива и пријављује сваку противправну радњу запослених или других лица, незаконито изношење имовине из Института и слично,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • за свој рад одговоран је Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове.

 

Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић