Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС” број 25/2019) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/2018), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, следећег кадра:

 1. Возач у дистрибуцији лекова у Одсеку за остале техничке послове, Службе за техничке и друге сличне послове - 1извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

 • Средње образовање
 • III степен стручне спреме,
 • возачка дозвола “Ц” категорије,
 • минимум 1 година радног искуства.

 

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • спроводи Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове) у Институту,
 • обавља превоз путничким или теретним возилом на основу налога непосредног руководиоца,
 • води евиденцију о коришћењу возила у градском и међуградском саобраћају према добијеним налозима,
 • стара се о исправности и снабдевености возила горивом и мазивом као и о редовним прегледима – сервисирању,
 • стара се о хигијени и чистоћи возила и гаражног простора,
 • подноси извештај рачуноводству о утрошеном гориву и мазиву по појединачном возилу,
 • редовно врши контролу исправности возила, којим управља у складу са интерним прописима Института,
 • задужује путне налоге и налоге за возила и води евиденцију о сервисирању возила,
 • стара се о одржавању оптималних температурних услова у возилу хладњачи,
 • предаје документацију о обављеном послу (налози за возила, отпремнице о преузетој роби, о утрошку горива и др.) непосредном руководиоцу,
 • свој рад обавља у складу са позитивним прописима,
 • дужан је да у раду примењује прописане мере безбедности здравља на раду,
 • обавезна је да одговори потребама рада и да прати рад Кабинета, односно Директора Института на више нивоа здравствене заштите,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове.

Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић