Општа болница Чачак

На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број  5122 од  29.05.2019. године и чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) Општа болница Чачак расписује

 

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за интерну медицину, са пуним радним временом.

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/2) радни однос на неодређено време, у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом, са пуним радним временом.

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ : 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за анестезију са реанимацијом и интензивном негом, са пуним радним временом.

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР (СТРУКОВНА/НИ) :

1 извршилац, виша стручна спрема (VI/1) радни однос на неодређено време,  у Служби  за интерну медицину, са пуним радним временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом, са пуним радном временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

послова Опште болнице Чачак.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 2 извршиоца, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за анестезију са реанимацијом и интензивном негом, са пуним радном временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

         послова Опште болнице Чачак

 

У С Л О В И:

 

 • За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /1 степен стручне спреме),  оверену фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.

 

 • За радно место под редним бројем 2 кандидати подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /2 степен стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства,  оверену фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе

 

 • За радно место под редним бројем 3 кандидати подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /1 степен стручне спреме),  потврду о започетој специјализацији (за кандидате који су започели специјализацију анестезиологије са реаниматологијом), оверену фотокопију уверења о положеном  стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.

 

 • За радно место под редним бројем 4 кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој или Струковној медицинској школи, општег смера (VI степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног испита, Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.

 

 • За радно место под редним бројем 5 и 6 кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи, општег смера ( IV степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.

 

 

Пријаве на оглас подносе се у  коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ

Д И Р Е К Т О Р А

др Радослав Милошевић