Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018.) и Кадровског плана Установе расписује се:

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос:

 

  1. једног извршиоца на радном месту ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на неодређено време са пуним радним временом.

 

Услови:

 

  1. Високо образовање на основним студијама првог степена (основне струковне/академске студије), VI степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС.      


Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту
  • Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                                  
Пријаве се подносе непосредно у управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.        

 

Prim. mr sc. Dr Мира Ковачевић

в.д. Директор