Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута , директор Института за ментално здравље дана 22.05.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

 

СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА – 1 извршилац

 

         са пуним радним временом

 

на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за замену привремено одсутног запосленог

 

 

Услови:

високо образовање:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
  • основним студијама у трајању најмање од четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
  • на вишој школи у трајању до 2 године по пропису који је уређивао високо образовање до 2005. године

 

Заинтересовани кандидати  подносе:
                    -    пријаву на јавни оглас – молба,

  • радну биографију,
  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

 

 

ВД  Д и р е к т о р а 

Доц. Др Милица Пејовић - Милованчевић