Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ др Вукан Чупић“

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018) одлуке в.д. директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ др Вукан Чупић“за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, и  члана 22. Статута Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ директор  објављује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос 2 техничка секретара

 са пуним радним временом на одређено радно време до 3 месеца

 

Технички секретар – 2 извршиоца  за Педијатријску клинику 

Услови за распоређивање:

а)

  • Средња стручна спрема;
  • Познавање рада на рачунару;

б)

  • Осмогодишња школа;
  • Завршен курс из дактилографије;
  • Познавање рада на рачунару.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву и кратку пословну биографију као доказ о испуњености наведених услова подносе  следећа документа,  може и неоверена:

               

              -  фотокопију дипломе о стеченом образовању као и сведочанства за сваку годину школовања

             

              -  адекватне препоруке претходног послодавца, уколико их поседују

             

На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса на веб сајту Министарства здравља и  часопоса „послови“ Националне службе за запошљање. Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на Архиви Института или послати  поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ др Вукан Чупић“, Радоја Дакића бр.6-8, 11070 Нови Београд, са назнаком: „За Конкурс за техничке секретаре “.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду доставља:

оверене фотокопије: дипломе, сведочанстава за сваку годину школовања,одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа  и минулог рада) или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здравственог осигурања .

Контакт телефон:  011 3108-237

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узети  у разматрање.

                                                                                                   

                               

В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Доц. др сци.мед. Радоје Симић