Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 6039   од

  30.05.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                               

       

ОЈ  Дом здравља Пожега

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ........................................................ 1 извршилац

 

          ОЈ Општа болница Ужице

 1. Виши физиотерапеут ......................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима................... 2 извршиоца
 3. Домар/мајстор одржавања-молер /III/ .............................................................. 1 извршилац

 

         ОЈ Дом здравља Нова Варош

 1. Лабораторијски техничар .................................................................................. 1 извршилац  

      

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виши физиотерапеут – VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер физиотерапеут ,лиценца  и  положен стучни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима- IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа смера медицински техничар ,лиценца и положен стручни испит
 • За радно место лабораторијски техничар- IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа смера лабораторијски техничар ,лиценца и положен стручни испит
 • За радно место домар /мајстор одржавања-молер- III степен стручне спреме,завршена одговарајућа средња школа или основно образовање и радно искуство на тим пословима

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. Школи
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић