Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  6041                  од   30.05.2019 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

          

          ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор стоматологије ................................................................................... 1 извршилац

 

          ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар у трансфузији ................................................ 1 извршилац

 

          ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............... 1 извршилац

                  

          

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор стоматологије – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,лиценца и положен стручни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар у трансфузији – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар ,лиценца и положен стручни испит
 • За радно место спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – I степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућем факултету одн.школи  школи
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић