Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i zaključka  Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno  angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj 112-4271/2019 od 25.04.2019. godine, v.d. direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju ''Rusanda'' Melenci dana 03.06.2019. raspisuje sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na NEODREĐENO vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

DOKTOR MEDICINE

II USLOVI:     

- VII-1 stepen stručne spreme, završene master akademske studije drugog stepena,

-završen medicinski fakultet,

 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalni rad – licenca.

III OPIS POSLOVA:

 • obavlјa pregled i lečenje bolesnika na odelјenjima za bolničko lečenje i rehabilitaciju na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, gde se sprovode hitne intervencije, u skladu sa doktrinom rada u Bolnici,
 • daje stručno mišlјenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika,
 • vodi odgovarajuću dokumentaciju,
 • po uputstvu i pod nadzorom specijaliste sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odelјenju,
 • obavlјa poslove dežurnog lekara prema rasporedu,
 • prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlјa poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;
 • sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
 • učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • obavlјa konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
 • planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
 • utvrđuje vreme i uzrok smrti.
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora

IV ODGOVORNOST:

 • za svoj rad odgovoran je rukovodiocu medicinske službe.

 

 1. b) Na NEODREĐENO vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

II USLOVI:  

-VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

 • odobrenje za rad – licenca.

 

III OPIS POSLOVA:

 

 • sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;
 • nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;
 • uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;
 • uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
 • prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
 • podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.
 • izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,
 • prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;
 • prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,
 • podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,
 • u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici, 
 • vodi evidenciju izvršenh usluga,
 • učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,
 • obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,
 • radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

IV ODGOVORNOST

-           za svoj rad odgovoran je višem fizioterapeutu-glavnom terapeutu Bolnice.          

 

 1. c) Na NEODREĐENO vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

II USLOVI:    

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine,
 • završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za rad – licenca.

III OPIS POSLOVA:

 • sprovodi opštu i specijalnu negu na odelјenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,
 • kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),
 • primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,
 • priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome
 • uzima materijal za laboratorijske analize,
 • priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,
 • pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odelјenju
 • (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),
 • pomaže pri transferu bolesnika,
 • učestvuje u postavlјanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odelјenju,
 • vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,
 • obavlјa higijenu bolesnika u postelјi (kupanje, negu usne duplјe i kose i umivanje),
 • presvlači postelјno i bolesničko rublјe u toku dana prema doktrini Bolnice,
 • sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,
 • sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,
 • pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
 • vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,
 • dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
 • u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,
 • planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
 • primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
 • vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;
 • učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
 • prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;
 • priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
 • sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
 • učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
 • odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odelјenja
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

IV ODGOVORNOST

                          -za svoj rad odgovoran/na je medicinskoj sestri/tehničaru na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja

 

 1. d) Na NEODREĐENO vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

II USLOVI:    

 • završena osnovna škola.

III OPIS POSLOVA:

 • održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlјa zdravstvena delatnost;
 • održava higijenu u administrativnim prostorijama;
 • održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;
 • čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odelјenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište
 • čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprlјani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.),
 • dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,
 • čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe,
 • prijavlјuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada,
 • po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prlјav veš na pranje i vodi evidenciju o tome,
 • radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odelјenja u skladu sa propisima,
 • radi i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

IV ODGOVORNOST

 • za svoj rad odgovorna je medicinskoj sestri/tehničaru na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinskoj sestri/tehničaru na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402,

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk