Здравственог центра „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3 Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 106/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у адни однос на неодређено време број: 112-01-1270/2018-02 од 08.11.2018. године, в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНО МЕСТО

 

Доктор медицине у Служби опште хирургије – 2 извршиоца, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

Стечено високо образовање на интегрисаним академски студијама, по прописима који уређују високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, и основним студијама у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

-положен стручни испит;

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

-најмање 1(једна)година радног искуства у звању доктор медицине по положеном стручном исптиту;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовањз;

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у лекарску Комору;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

-доказ о радном искуству.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, листу “ Послови“ и сајту Министарства здравља.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина