Дом здравља Голубац

На основу одлуке Управног одбора Дома здравља Голубац бр. 9/2019 донете  10.06.2019.године  на седници Управног одбора  расписује се

 

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  ДОМА ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

 

 

ОПИС ПОСЛА: директор организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи, координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе, именује руководиоце унутрашњих организационих јединица, доноси правилник о организацији и систематизацији послова, представља и заступа здравствену установу, спроводи утврђену пословну и здравствену политику и обавља  остале послове утврђене  Статутом  Дома здравља

 

УСЛОВИ:За директора  Дома здравља Голубац може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове:

1)да  је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

2)уколико је кандидат здравствени радник мора да има завршену специјализацију у складу са законом

3)да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи од чега најмање годину дана у Дому здравља Голубац;

4) да није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

Именовање се врши на период од 4 године.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу“Послови“.

Приликом  пријаве кандидиати су дужни да поднесу : оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету ;извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода; ,оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;уколико је кандидат здравствени радник и оверену фотокопију дипломе о специјализацији,потврду о радном стажу  на радном месту руководиоца здравствене установе или руководиоца организационе јединице здравствене установе од којих најмање  годину дана у Дому здравља Голубац и уверењe да кандидат није осуђиван, односно да се против њега  не води истрага  издатo од стране надлежних органа.

 

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

Пријаве са доказом о испуњавању услова конкурса достављају се искључиво путем поште или предајом на адресу :

Дом здравља Голубац,Трг палих бораца бб,12223 Голубац.   

                                                     

                                                                                

Председник Управног одбора

Саша Богићевић