Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1095/2018-02 од 02.10.2018. године (Закључак 51 број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине специјалисте на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти (специјалиста интерне медицине)

на Клиници за интерну медицину на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за лекара специјалисту интерне медицине су:

 • медицински факултет
 • положен стручни испит
 • завршена специјализација из интерне медицине

 

Критеријуми:

 1. одбрањен завршни рад из уже специјализације
 2. одбрањена докторска теза
 3. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 4. оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту
 • фотокопију дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је имају)
 • фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их имају)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа као и минулог рада)

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; специјалистичке дипломе; лиценце или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези уколико их кандидат има; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада) и лекарски факсимил уколико га поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место: 1 доктора медицине специјалисте на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти (специјалиста интерне медицине) на Клиници на интерну медицину”.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић