Oпшта болница Сента

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018), и члана 15 став 1 тачка 4 Статута Опште болнице Сента, директор Опште болнице Сента расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

             Општа болница Сента расписује Јавни оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова:

  1. виши радиолошки техничар у дијагностици1  извршилац до повратка привремено одсутног запосленог

 

  1. виши радиолошки техничар у дијагностици1 извршилац због повећаног обима посла, на одређено време до 6 месеци

           

II

                Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и  95/2018) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента бр. 51-233/2 oд 16.07.2019. године..

                Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  су:

 

-  на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-  положен стручни испит,

-  поседовање лиценце

-  најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

III 

 

                Уз пријаву се подносе следећа документа:

  • Оверена фотокопија дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи – виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог
  • Оверена фотокопија Лиценце (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • Кратку личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом
  • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне и економско-финансијске послове Опште болнице Сента.

VI

 

               Јавни оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на огласној табли Опште болнице Сента.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента.

                Пријаве се подносе на адресу: Општа болница Сента, 24400 Сента, ул. Карађорђева бр. 64., или непосредно у управи код секретара Опште болнице Сента.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

               Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Опште болнице Сента. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 024/815-111.               

 

 

ДИРЕКТОР

Опште болнице Сента

Др Михаљ Вашаш