Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 106/2018), Одлуке директора Болнице бр. 03/2036 од 10.06.2019. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  доктор медицине, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9. 2005. године,

- стручни испит,

- најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Један  извршиолац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, медицинска сестра-техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Један  извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, медицинска сестра-техничар,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Један  извршилац на одређено време до 24 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за обављање послова, радног места, референт за финансијко рачуноводствене послове, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- средње образовање (економске струке),

- знање рада на рачунару.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом стручном испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић