Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, бр.01/2015. и бр. 106/2018), Сагласности Комисије за кадрове здравствених установа по допису Министарства здравља бр.112-01-383/2019-02 од 11.04.2019. и  Одлуке број 512/II Спец.болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Техничар одржавања информационих система и технологија- на неодређено време, 1 извршилац, са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:  средња стручна спрема информатичарског смера

Радно искуство: 6 месеци

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге  – на одређено време по основу замене привремено одсутног запосленог, 1 извршилац, са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

            Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

             ПК или НК радник.

             Радно искуство: 6 месеци.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР СПЕЦ.БОЛНИЦЕ                                                                             

Др Мирјана Бошковић