Dom zdravlja Grocka

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (“Sl.glasnik RS“ br. 106/2018) i ovlašćenja iz člana 23. Statuta Doma zdravlja Grocka, a u  skladu sa Kadrovskog plana za 2018-tu godinu br.112-01-200/2018-02 od 20.avgusta 2018.godine, kao i dopisom Ministarstva zdravlja RS Broj:112-01-46/2019-02 od 19.februara 2019.godine, kojim je Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Ministarstva zdravlja Zaključom 51 broj:112-665/2019 od RS od 25.januara 2019. godine i  dopisom br.112-01-612/2019-02 od 13.maja 2019.godine Ministarstva zdravlja RS kojim je Komisija Zaključkom Komisije 51 broj:112-4271/2019 od 25.aprila 2019.godine, dala saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme oglašenog kadra u DZ Grocka, direktor Doma zdravlja donosi

 

O D L U K U   O  P O T R E B I  Z A S N I V A NJ A

R A D N O G  O D N O S A  N A  N E O D R E Đ E N O  V R E M E

 

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme u Domu zdravlja Grocka, za sledećе radnо mestо:

1) U Konsultativno-specijalističkoj službi u Domu zdravlja Grocka:

- 1 doktora medicine specijalistu psihijatrije sa VII2 stepenom stručne spreme;

2) U Službi za zdravstvenu zaštitu dece u DZ-a Grocka:

- 1 doktor medicine specijalista pedijatrije sa VII2 stepenom stručne spreme;

3) U Stomatološkoj službi Doma zdravlja Grocka:

- 1 doktor stomatologije sa VII1 stepenom stručne spreme;

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Za radno mesto pod brojem 1) doktor medicine specijalista psihijatrije,  kandidat treba da ispunjava:

-završen medicinski fakultet (zvanje doktor medicine-VII1 stepen stručne spreme);

-položen specijalistički ispit iz psihijatrije ( zvanje doktor medicine specijalista psihijatrije sa VII2 stepen stručne spreme);

-položen stručni ispit;

-licencu za rad;

-poznavanje rada na računaru;

 

Zainteresovani kandidat za prijavu na radno mesto doktora medicine specijalista psihijatrije podnosi sledeću dokumentaciju:

-fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

-fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji;

-fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu;

-fotokopiju dozvole za rad-licence izdate od nadležne lekarske komore;

-fotokopiju lične karte;

- kratku biografiju, sa navođenjem stepena poznavanja rada na računaru i sa tačnom     adresom i kontakt  telefonom kandidata.

 

 

Za radno mesto pod brojem 2) doktor medicine specijalista pedijatrije,  kandidat treba da ispunjava:

-završen medicinski fakultet (zvanje doktor medicine-VII1 stepen stručne spreme);

-položen specijalistički ispit iz pedijatrije( zvanje doktor medicine specijalista pedijatrije sa VII2 stepen stručne spreme);

-položen stručni ispit;

-licencu za rad;

-poznavanje rada na računaru

Zainteresovani kandidat za prijavu na radno mesto doktora medicine spec.pedijatrije podnosi sledeću dokumentaciju:

-fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

-fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji;

-fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu;

-fotokopiju dozvole za rad-licence izdate od nadležne lekarske komore;

-fotokopiju lične karte;

-kratku biografiju, sa navođenjem stepena poznavanja rada na računaru i sa tačnom adresom i kontakt telefonom kandidata.

 

Za radno mesto pod brojem 3) doktor stomatologije  sa VII1 stepenom stručne spreme,  kandidat treba da ispunjava:

-završen stomatološki fakultet (zvanje doktor stomatologije-VII1 stepen stručne spreme);

 

-položen stručni ispit;

 

-licencu za rad;

 

-poznavanje rada na računaru;

-kratku biografiju, sa navođenjem stepena poznavanja rada na računaru i sa tačnom adresom i kontakt telefonom kandidata.

 

Zainteresovani kandidat za prijavu na radno mesto doktora stomatologije, podnosi sledeću dokumentaciju:

-fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

-fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu;

-fotokopiju dozvole za rad-licence izdate od nadležne lekarske komore;

-fotokopiju lične karte;

- kratku biografiju, sa navođenjem stepena poznavanja rada na računaru i sa tačnom adresom i kontakt telefonom kandidata.

III

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

Prijave se podnose na adresu „Srpsko-grčkog prijateljstva“ br.17  Grocka ili neposredno u kancelariji pisarnice Pravno-kadrovske službe Doma zdravlja.

Prijave podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Kako dostavljenu dokumentaciju podnosioca molbi na objavljene konkurse ne vraćamo kandidatima, ista ne mora biti overena.

Odluka o izboru kandidata na raspisani konkurs, biće objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Grocka, a informacije se mogu dobiti u Pravno-kadrovskoj službi Doma zdravlja Grocka.

 

IV

Oglas objaviti na veb sajtu Ministarstva zdravlja RS.

 

V

Odluku dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi  objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

 

 

Direktor

s.r. dr Nebojša Blagojević