Завод за јавно здравље Пирот

На основу чл.7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија( „Сл. гл. РС“, бр. 106/18,) Правилника о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр.863/2 од 22.03.2018 год. и бр.759 од  12.03.2019год., сагласности  Министарства здравља  РС, бр.112-01-383/2019-02 од 16.04.2019год. - закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на неодређено време, Кадровског плана Завода за јавно здравље Пирот за 2018. бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. и Одлуке в.д. директор-а ЗЗЈЗ бр.1689 од   10.06.2019., Завод за јавно здравље Пирот расписује

 

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 За пријем  једног доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом за  рад у Центру за микробиологију,

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

*Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,почев од10. септембра 2005. године;

  -на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо   образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит;

-лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

-познавање рада на компјутеру

 -пожељно знање енглеског језика

 

Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

 

  -кратку биографију, адресу и контакт телефон

  -оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

  -оверену фотокопију дипломе- уверења о завршеном медицинском факултету 

  -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

  - оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли код Националне службе за запошљавање.Оглас је потребно објавити и на сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Пирот, ул.Кеј б.б. са назнаком“Оглас за доктора медицине ”.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања Уговора о раду,  дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад (лекарско уверење).

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.ДИРЕКТОР-а 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ 

Др Елизабета Алексић