Апотека“Београд“

На основу члана 23.Статута Апотеке“Београд“,чл.7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија тј. Одлуке о примени Посебног колективног уговора на све послодавце који обављају здравствену делатност („Службени гласник РС“,бр.106/18), и Одлуке директора бр.2292 од 18.06.2019. године

 

 

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

  1. Дипломирани фармацеут (у апотеци на територији општине Лазаревац) – 1 извршилац

                                                                 

I

                                                              

УСЛОВИ:

 

 

-    завршен фармацеутски факултет ( VII степен стручне спреме ) и положен стручни испит

 

II

 

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету и уверење о положеном стручном испиту, (оверена фотокопија),

4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

5) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)

 

III

 

Кандидати могу доставити уз пријаву:

-              препоруке претходних послодаваца,

-              сертификате, лиценце, уверења и сл. о додатним обукама и усавршавањима и сл.

 

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Бојанска број 16/IV - Београд