Дом здравља ``Др Властимир Годић ``

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), чл.23 Статута Дома здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, чл. 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/2018), закључка Општинског већа Општине Варварин бр.400-307/2018-III од 25.12.2018.год. и закључка Скупштине општине Варварин бр.400-307/2018-I од 28.12.2018.год., и одлуке директора бр._805_    _ од _07.06.2019  _  год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време – до 6 месеци, а најдаље до 31.12.2019.год., ради заснивања радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком, са 50% радног времена:

 

- три извршиоца (3 извршиоца) – медицинске сестре/техничар у амбуланти  у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - Одељење за здравствену заштиту грађана у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин

 

Опис послова :

Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; Припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију,опрему и уређаје за рад; Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.). Спроводи превентивне и куративне мере по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте.Обавља послове прозивање пацијената и о томе води прописану медицинску документацију.

 

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна премаСредње  образовање (Средња медицинска школа) или Високо образовање:

 • на основним студијама првог степена (струковне студије/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
 • на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми ( оверену фотокопију: дипломе о завршеној средњој школи/ високој школи струковних студија)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту  
 • фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству
 • фотокопију или очитану личну карту

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу : Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб.

Контакт телефон : 037/787-276

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине